Статутарна комисија
0
0
0
s2smodern

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Статутарна комисија

Члан 43.

Статутарна комисија има 7 чланова/ица, који између себе бирају председника/цу.

 

Члан 44.

Статутарна комисија:

1. тумачи Статут и друга општа акта Странке; 

2. даје мишљење на нацрт Статута као и њихове измене и допуне; 

3. даје мишљење на предлоге општих аката Странке као и на предлоге њихових измена и допуна; 

4. одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом ; 

5. одлучује о усклађености појединачних аката и одлука свих органа Странке са Статутом и другим општим актима Странке; 

6. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено; 

7. одлучује у другом степену дисциплинског поступка; 

8. одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства 

9. одлучује о повредама изборног права и поступка у складу са Правилником о изборима; 

10. подноси извештај о раду Скупштини; 

11. доноси Пословник о свом раду. 

 

Члан 45.

Тумачење Статута и других општих аката Странке може тражити сваки орган Странке.

Одлуке и тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове/ице Странке.

 

Члан 46.

Мандат чланова/ица Статутарне комисије траје 4 година.

Избор и престанак мандата чланова Статутарне комисије ближе се уређује Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Заједно за Србију.

Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани правник.

Чланови/це Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира Скупштина и Главни одбор.

 

Члан 47.

Члану/ици Статутарне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке; 

2. престанком чланства у Странци. 

 

Члан 48.

Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој присуствује већина чланова/ица Статутарне комисије.

Начин избора председника/це Статутарне комисије, као и сва друга питања од значаја за рад Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Статутарне комисије.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |