Скупштина ЗЗС
0
0
0
s2smodern

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - СКУПШТИНА СТРАНКЕ

Скупштина

Члан 24.

Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.

Скупштина може бити радна и изборна.

Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је Председник/ца.

Председник/ица мора сазвати радну скупштину на предлог Председништва или најмање 1/3 чланова/ица Главног одбора.

Припремама радне скупштине руководи Организациони одбор који именује Председник/ца на предлог Председништва.

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна изборна супштина се одржава по правилу на сваке 4 године.

Изборну скупштину Странке сазива Председник/ца на предлог Председништва или Главни одбор на предлог једне трећине својих чланова.

Припремама изборне скупштине руководи изборна комисија.

Одлука о сазивању Скупштине доставља се свим органима и организационим деловима Странке најкасније 15 дана пре одржавања радне скупштине, односно 30 дана пре дана одржавања изборне скупштине. 

Члан 25.

Надлежности скупштине:

1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке; 

2. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи иностранству, спајању Странке са другим политичким странкама или другим организацијама у нову странку или другу организацију и о престанку рада Странке; 

3. разматра и усваја извештај Председника/це Странке у периоду између две Скупштине; 

4. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора; 

5. бира и разрешава председника/цу и потпредседнике/це на начин ближе уређен Правилником о изборима и Пословником о раду Скупштине; 

6. бира и разрешава 55 чланова/ица сталног састава Главног одбора, 7 чланова/ица Статутарне комисије и 5 чланова/ица Надзорног одбора ; 

7. доноси Пословник о свом раду; 

8. разматра остала питања у вези за деловањем Заједно за Србију

Члан 26.

Скупштину чине:

1. чланови/це Председништва Странке; 

2. председници/е општинских, градских и  регионалних одбора;  

3. председници/е и чланови/це Статутарне комисије и Надзорног одбора 

4. чланови/це сталног састава Главног одбора; 

5. потпредседници/це и чланови/це Извршног одбора; 

6. носилац  највиших функција у локалној самоуправи;

7. изабрани/е представници/е општинских, односно градских организација које у свом саставу немају општинске одборе, у сразмери коју утврди Главни одбор на предлог Извршног одбора;

8. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и чланови Владе Републике Србије и Влада аутономних покрајина; 

9. Бивши посланици, министри, државни секретари, градоначелници, председници општина, председници скупштина општина и градова.

Члан 27.

Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако Пословником о раду Скупштине није другачије уређено.

 

Прва изборна Скупштина Заједно за Србију одржана је 15. марта 2015. године у Београду, а чланови Скупштине су били 672 делегата из општина и градова Републике Србије у којима су у датом тренутку постојали формирани локални иницијативни одбори.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |