Надзорни одбор
0
0
0
s2smodern

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор

Члан 49.

Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чини 5 чланова/ица који између себе бирају председника/цу.

 

Члан 50.

Надзорни одбор: 

1. контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу; 

2. подноси извештај о свом раду Скупштини Странке; 

3. подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору; 

4. доноси Пословник о свом раду. 

 

Члан 51.

Мандат чланова/ица Надзорног одбора траје 4 године.

Избор и престанак мандата чланова Надзорног одбора ближе се уређује Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Заједно за Србију.

Чланови/це Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира Скупштина и Главни одбор.

 

Члан 52.

Члану/ици Надзорног одбора мандат престаје пре времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке; 

2. престанком чланства у Странци. 

 

Члан 53.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој присуствује већина чланова/ица Надзорног одбора.

Начин избора председника/це Надзорног одбора, као и сва друга питања од значаја за рад Надзорног одбора уређују се Пословником о раду Надзорног одбора.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |