Главни одбор
0
0
0
s2smodern

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - ГЛАВНИ ОДБОР:

Главни одбор

Члан 28.

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине. Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.

Седницу Главног одбора сазива Председник/ца Странке, Председништво Странке или 1/3 чланова Главног одбора.

 

Члан 29.

Надлежности Главног одбора:

1. утврђује политику Странке; 

2. спроводи одлуке Скупштине; 

3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и допуне; 

4. на предлог Председника/це, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу Странке на изборима на свим нивоима; 

5. одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на свим нивоима; 

6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације; 

7. именује Изборни штаб Странке и анализира и оцењује резултате избора; 

8. одлучује о учешћу Странке у Влади Републике Србије; 

9.одлучује о предлогу председника странке кандидате/киње за републичке посланике/це;

9. разматра и усваја извештај Председника/це Странке; 

10. покреће поступак гласања о поверењу Предсенику/ци и потпредседницима/ама Странке на образложен предлог 1/3 чланова Главног одбора; 

11. одлучује о облицима организовања у Странци у складу са Статутом Странке; 

12. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине; 

13. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања; 

14. усваја извештај Извршног одбора; 

15. бира, односно именује и разрешава Генералног/ну секретара/ку, председника/цу и чланове/ице Извршног одбора странке, председника/цу и чланове/ице Политичког савета;

17. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима; 

18. сазива изборну Скупштину; 

19. доноси Пословник Главног одбора и друге опште акте Странке из своје надлежности; 

20. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке. 

21. доноси одлуку о непосредним изборима за избор органа Странке у складу са Статутом; 

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Странке.

 

Члан 30.

Главни одбор чине: 

1.чланови/це Председништва Странке; 

2.председници/е општинских, градских и регионалних одбора;  

3.републички/е и покрајински/е посланици/е; 

4.чланови/це Владе Републике Србије;

5.председник/ца, потредседници/е и чланови/це влада аутономних покрајина; 

6.градоначелници и председници општина;

7.председник/ца и чланови/ице Извршног одбора, Статутарне комисије, Надзорног одбора ;

8.стални састав од 55 чланова/ица Странке које бира Скупштина; 

Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени предлог Председништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина присутних. Број овако изабраних чланова Главног одбора, не може прећи 10% од укупног броја чланова Главног одбора, у складу са чл. 30. овог Статута.   

 

Члан 31.

Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова/ица 

Главног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова/ица, осим ако Статутом или Пословником Главног одбора није другачије предвиђено.

За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику/ци и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја чланова/ица Главног одбора.

Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно, осим у случајевима утврђеним Статутом и Пословником Главног одбора.

 

Члан 32.

Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за Главни одбор утврђују се Пословником Главног одбора.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |